Forum Fotoradary, Antyradary, Nieoznakowane Radiowozy


Forum Fotoradarów, Antyradarów i Nieoznakowanych Radiowozów Policji z kamerami

Teraz jest 18 lut 2019, o 15:25

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 270 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 13:17 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
Fotoradar gminie Bobrowo wydzierżawi firma Ra-Tel


Załączniki:
Bobrowo.jpg
Bobrowo.jpg [ 176.26 KiB | Przeglądane 491 razy ]

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 08:20 
Offline
Nadkomisarz
Nadkomisarz

Dołączył(a): 10 sie 2009, o 21:45
Posty: 5086
Lokalizacja: Lublin
Cytuj:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji , ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, faks (091) 8211477 8215406.

...

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa, kalibracja radarowych mierników prędkości znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego: Rapid 2Ka - sztuk 13 oraz Iskra - sztuk 62.

2. Legalizacja wymienionych urządzeń zostanie wykonana przez podmiot do tego uprawniony tj. Okręgowy urząd miar, punkt legalizacyjny oraz laboratorium akredytowane zlokalizowane najbliżej siedziby wykonawcy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku do siwz nr 6..
....


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 10 paź 2013, o 16:33 
:arrow: Gmina Konstancin-Jeziorna


Cytuj:
Konstancin-Jeziorna: Dostawa laserowego miernika prędkości do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym
Numer ogłoszenia: 409876 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna , ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. +48 22 7564810, +48 22 2011975, faks +48 22 7564885, +48 222011975.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.konstancinjeziorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa laserowego miernika prędkości do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego laserowego miernika prędkości do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym z wyposażeniem dodatkowym, oprogramowaniem do obróbki zdjęć i mandatowania oraz szkolenie 5 strażników miejskich w zakresie obsługi w/w urządzenia i oprogramowania do obróbki zdjęć i mandatowania zakończone wydaniem stosownych certyfikatów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.60.00-5, 34.92.30.00-3, 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.23.13.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

1. Oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar dotyczącą zatwierdzenia typu oferowanego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdu. 2. Deklaracja zgodności CE dla komputera stacjonarnego, przenośnego i monitora 3. Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej SILVER dla Polski. Certyfikat ważny w dniu składania oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony WWW.epeat.net Country=POLAND, dla komputera stacjonarnego. 4. Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego komputera z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL), dla komputera stacjonarnego. 5. Potwierdzenie zgodności ze standardami DMI2.0 oraz WMI 1.5 dla komputera stacjonarnego 6. Certyfikaty TCO 5.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241 dla monitora 7. Wydruk ze strony cpubenchmark.net dla oferowanego procesora dla komputera stacjonarnego 8. Wydruk ze strony cpubenchmark.net dla oferowanego procesora dla komputera przenośnego typu Laptop.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 2) nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług w zakresie przedmiotu umowy prowadząca do podwyższenia całkowitego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, 3) Strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie wywołają niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert, 4) Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie sposobu realizacji przedmiotu umowy, mając na względzie jego usprawnienie, dla wypełnienia zamiaru stron niniejszej umowy, 5) wydłużenia terminu gwarancji, 6) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.konstancinjeziorna.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 23, 05-520 Konstancin-Jeziorna, pok. nr 2 - Biuro Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, pok. nr 4 - Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 19 paź 2013, o 09:35 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
Powyższy przetarg został unieważniony.

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 19 paź 2013, o 09:44 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
Wynik przetargu


Załączniki:
26.09.2013.12.31.31_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.jpg
26.09.2013.12.31.31_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.jpg [ 204.75 KiB | Przeglądane 505 razy ]

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 25 paź 2013, o 09:35 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
Pojawił się nowy przetarg

Cytuj:
Konstancin-Jeziorna: Dostawa laserowego miernika prędkości do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna , ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. +48 22 7564810, +48 22 2011975, faks +48 22 7564885, +48 222011975.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, pok. nr 4 - Kancelaria..


_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 18 gru 2013, o 08:10 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
:arrow: Konin - dostawa fotoradaru dla SM. Będzie Fotorapid CM

Cytuj:
Konin: Dostawa fotoradaru dla Straży Miejskiej w KoninieI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1, 62-500 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 2401286, faks 0-63 242 99 30.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fotoradaru dla Straży Miejskiej w Koninie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa fotoradaru dla Straży Miejskiej w Koninie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34.99.60.00 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
38.11.51.00 - Urządzenia kontroli radarowej
.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych
ZURAD Sp. z o.o., ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka, kraj/woj. mazowieckie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105691,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 129150,00

Oferta z najniższą ceną: 129150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 129150,00

Waluta: PLN.

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 18 gru 2013, o 08:26 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
:arrow: Konstancin Jeziorna dostawa fotolasera. Będzie TruCam

Cytuj:
Konstancin-Jeziorna: Dostawa laserowego miernika prędkości do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. +48 22 7564810, +48 22 2011975, faks +48 22 7564885, +48 222011975.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa laserowego miernika prędkości do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego laserowego miernika prędkości do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym z wyposażeniem dodatkowym, oprogramowaniem do obróbki zdjęć i mandatowania oraz szkolenie 5 strażników miejskich w zakresie obsługi w/w urządzenia i oprogramowania do obróbki zdjęć i mandatowania zakończone wydaniem stosownych certyfikatów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34.99.60.00 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
34.92.30.00 - Sprzęt do kontroli ruchu drogowego
30.21.30.00 - Komputery osobiste
30.21.31.00 - Komputery przenośne
30.23.21.10 - Drukarki laserowe
30.23.13.00 - Monitory ekranowe
.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


SAFETY CAMERA SYSTEMS Sp. z o.o., Ul. Jeżewskiego 5b/30, 02-796 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68530,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 79900,00


Oferta z najniższą ceną: 79900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 79900,00

Waluta: PLN.

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 14 sty 2014, o 10:58 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
:arrow: Gmina Nowe Miasteczko

Cytuj:
Nowe Miasteczko: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i przygotowaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych na terenie gminy Nowe Miasteczko


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz
z zatrudnieniem pracowników biurowych i przygotowaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych na terenie gminy Nowe Miasteczko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i przygotowaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych na terenie gminy Nowe Miasteczko na podstawie zdjęć pojazdów, wykonanych przez urządzenie samorejestrujące będące w dyspozycji Zamawiającego oraz otrzymanych informacji o właścicielu pojazdu.
1.1 Zadaniem Wykonawcy będzie:
1.2. Użyczenie 2 szt. fotoradarów wraz ze statywem, które są przystosowane do pomiarów ze statywu w dowolnym miejscu przy drodze; wyposażone
w profesjonalny system pozwalający na zarejestrowanie zdarzeń po przekroczeniu przez pojazd prędkości progowej zdarzenia w sposób umożliwiający jego odtworzenie; posiadające zasięg pomiarowy pozwalający na wykonanie prawidłowego pomiaru powodującego automatyczną rejestrację zdjęcia w całym zakresie mierzonych prędkości; mogące rejestrować w pamięci wykonane pomiary z możliwością ich natychmiastowego otworzenia na miejscu lub w dowolnym czasie, zamieszczać w tle zdjęcia: nr pojazdu, nr urządzenia, zmierzoną prędkość, datę i czas pomiaru oraz dokumentować dane uzupełniające pod zdjęciem: nr rejestracyjny pojazdu, data i czas pomiaru, stanowisko, miejsce pomiaru, prędkość dozwolona i stwierdzona; umożliwiające przenoszenie zawartości pamięci do komputera stacjonarnego; posiadające dokładność pomiaru min. (+,-) 3 km/h przy prędkościach do 100 km/h, oraz (+,- ) 3% przy prędkościach powyżej 100 km/h; j. posiadać możliwość ustawienia prędkości progowej w zakresie co najmniej od 30-220 km/h, ze skokiem co 1 km/h, przystosowanie do pracy w temperaturach od -10 °C do +50 ° C; (wersja mobilna), instrukcję obsługi w języku polskim, podświetlone pole odczytowe czytelne w nocy i w słoneczny dzień; posiadające ważne świadectwo legalizacji, które upoważnia do wprowadzenia przyrządu do obrotu zatwierdzającą typ urządzenia wydaną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z 11 maja 2001r. Prawo
o miarach (Dz. U. nr 63, poz. 636 ze zm.) lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie prawnej kontroli przyrządu pomiarowego przez zagraniczne instytucje metrologiczne.
1.3. Użyczenie licencji na używanie specjalistycznego oprogramowania do przetwarzania zarejestrowanych przez fotoradar zdjęć i jego instalacja w siedzibie Straży Miejskiej, które posiada wszystkie komendy oraz opisy programu w języku polskim; możliwość obróbki zdjęć w sposób pozwalający na ich dalsze wykorzystanie w czynnościach operacyjnych przy pomocy filtrów graficznych lub innych funkcji; funkcję tworzenia list zapytań o dane osobowe zarejestrowanych przez urządzenie pojazdów, dla których istnieje potrzeba ustalenia danych osobowych właściciela pojazdu- z wykorzystaniem łącz SI CEPIK; funkcję automatycznego druku wzorów pism oraz innej korespondencji w celu ustalenia właściciela pojazdu, kierowcy, karty PRD-5 oraz innych druków stosowanych w postępowaniu mandatowym z zastosowaniem urządzenia pomiarowego lub kontrolnego; możliwość zapamiętania w bazie danych wszystkich informacji dot. zarejestrowanych zdarzeń, generowania pism oraz innych dokumentów stosowanych w postępowaniu mandatowym z zastosowaniem urządzenia pomiarowego lub kontrolnego- obieg dokumentów zgodnie z procedurami stosowanymi w Strażach Miejskich; moduł pozwalający nadawać uprawnienia do korzystania z określonych funkcji programu w zależności od nadanych uprawnień (tzw. moduł administratora); moduł automatycznego tworzenia książki nadawczej dla wygenerowanych przez program pism; moduł pozwalający na generowanie zestawień dotyczących: o listy zarejestrowanych i wprowadzonych do bazy danych zdarzeń; o listy spraw, dla których brak jest danych osobowych sprawców wykroczeń; o listy wystawionych mandatów; o listy opłaconych mandatów, udzielonych pouczeń, itp; o rejestru pism wychodzących (wygenerowanych przez program); o innych zestawień zaproponowanych przez dostawcę oraz pracować w sieci na dwóch stanowiskach.
1.4.Zapewnienie asysty technicznej w czasie dokonywania pomiarów, przez którą Wykonawca zapewnia: pomoc w dowozie, instalacji oraz technicznych czynnościach pomiarowych w czasie dokonywania czynności przez kontrolnych Zamawiającego, pomoc w instalacji i de-instalacji fotoradaru, realizowanie czynności diagnostycznych lub serwisowych w zakresie technicznych problemów eksploatacyjnych, jego naprawa oraz diagnostyka nie może zakłócić zatwierdzonego przez strony ustalonego harmonogramu realizacji usługi.
1.5.Zapewnienie asysty informatycznej do obsługi specjalistycznego oprogramowania w ramach, której Wykonawca zapewnia świadczenie usług doradczych w zakresie użytkowania programu oraz konsultacji dotyczących funkcjonowania programu; nieodpłatne dostarczanie aktualizacji oraz nowych opcji dodanych do programu; świadczenie usług doradczych w zakresie rozwoju infrastruktury komputerowej w przypadku rozbudowy sieciowej programu; bieżącą pomoc w zakresie archiwizacji i analizy zarejestrowanego przez fotoradar materiału pomiarowego, inne czynności niezbędne dla właściwego wykorzystania specjalistycznego oprogramowania.
1.6. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprzętu komputerowego oraz drukującego
1.7. Przygotowanie sieci komputerowej umożliwiającej połączenie komputerów Straży Miejskiej z komputerami pracowników Wykonawcy oraz z serwerem. Serwer winien być umieszczony w serwerowni Zamawiającego. Dla serwera Wykonawca winien zapewnić:
-przeszkolenie z obsługi Zamawiającego,
-przekazanie procedur archiwizacji danych wraz z ich dostosowaniem do warunków Zamawiającego,
-obsługę serwisową serwera,
-zapewnić zabezpieczenie serwera przed zanikaniem zasilania, w postaci zasilacza UPS o mocy min. 1600 VA wraz z programem monitorującym zainstalowanym na serwerze.
1.8. Przygotowanie statystyk obrazujących nasilenie ruchu oraz ilość wykroczeń w miejscach prowadzenia kontroli ruchu przez straż, na prośbę Komendanta Straży Miejskiej.
1.9. Zatrudnienie niezbędnej ilości pracowników biurowych w biurze zorganizowanym przy straży, realizujących zadania związane z wykonaniem zamówienia.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowemiasteczko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nowym Miasteczku, ul. Rynek 2, pokoj nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowym Miasteczku, ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko -sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 14 sty 2014, o 15:23 
Niech zgadnę kto już to wygrał...firma z Zielonej Góry na M :P :P :P


Góra
  
Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2014, o 08:42 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
Cytuj:
Płużnica: DOSTAWA URZĄDZENIA DO POMIARU PRĘDKOŚCI I SAMOCZYNNEGO REJESTROWANIA POJAZDÓW PRZEKRACZAJĄCYCH DOPUSZCZALNĄ PRĘDKOŚĆ W RUCHU DROGOWYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płużnica , 87-214 Płużnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 687 52 00, faks 56 688 73 91.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.pluznica.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA URZĄDZENIA DO POMIARU PRĘDKOŚCI I SAMOCZYNNEGO REJESTROWANIA POJAZDÓW PRZEKRACZAJĄCYCH DOPUSZCZALNĄ PRĘDKOŚĆ W RUCHU DROGOWYM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do pomiaru prędkości
i samoczynnego rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość
w ruchu drogowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34.92.30.00 - Sprzęt do kontroli ruchu drogowego
.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIIII.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty; wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierza do realizacji podwykonawcy (jeżeli dotyczy)


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pluznica.pl /BIP/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Płużnicy, 87 - 214 Płużnica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego - sekretariat, pokój nr 7A, w godz.: od 7.30 do 14.30 lub przesłać na adres Zamawiającego tj.: Urząd Gminy w Płużnicy, 87 - 214 Płużnica..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 25 sty 2014, o 06:48 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
:arrow: Gmina Niechanowo - dzierżawa fotoradaru

Cytuj:

Niechanowo: Dzierżawa urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar w kontenerze) wraz z osprzętem komputerowym i oprogramowaniem do obróbki zdjęciowo-mandatowej oraz obsługą techniczno-serwisową i prawną

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niechanowo , ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo, woj. wielkopolskie, tel. 61 429 49 26, faks 61 4272127.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.niechanowo.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar w kontenerze) wraz z osprzętem komputerowym i oprogramowaniem do obróbki zdjęciowo-mandatowej oraz obsługą techniczno-serwisową i prawną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dzierżawa urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar w kontenerze) wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem.
2. Dzierżawa następującego sprzętu komputerowego:
2.1. Komputer główny - serwer- 1 szt wraz z urządzeniem typu ups
2.2. Komputer roboczy z monitorem LCD - 2 kpl wraz z urządzeniem typu ups
2.3. Komputer przenośny - notebook do obsługi fotoradaru - 1 szt
2.4. Laptop z oprogramowaniem do obróbki zdjęciowo-mandatowej- 1 szt
2.5. Urządzenie ups typu Smart (pozwalającym na automatyczne zamykanie systemu po zadanym czasie w razie zaniku zasilania oraz automatyczne włączenie systemu po powrocie zasilania) w ilości niezbędnej do funkcjonowania wszystkich urządzeń komputerowych
3. Dzierżawa drukarek
3.1. Drukarka atramentowa- rodzaj druku - mono+ kolor -format A4 - 2 szt
4. Oprogramowanie
4.1. Licencjonowany system operacyjny współpracujący z oprogramowaniem do obróbki zdjęciowo-mandatowej do każdego z w/w komputerów - 5 szt
4.2. Licencjonowane oprogramowanie do obróbki zdjęciowo-mandatowej - 3 szt
5. Samochód do transportu fotoradaru(kontenera) - 1 szt
6. Asysta techniczna i informatyczna dotycząca korzystania z fotoradaru i systemu informatycznego do obróbki zdjęciowo-mandatowej
6.1. Świadczenie nadzoru nad systemem informatycznym oraz aktualizacji dostarczanego licencjonowanego oprogramowania dostosowanego do zmian ustawodawczych mających wpływ na realizacje zadania korzystania z fotoradaru.
6.2. Usuwanie usterek i nieprawidłowości w działaniu systemu i sprzętu komputerowego
7. Dostawa niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek wymienionych w pkt 3 w ilości niezbędnej do realizacji obróbki zdjęciowo-mandatowej ( dotyczy elementów drukujących bez artykułów papierniczych)
8. Asysta prawna przebiegu procedury mandatowo-egzekucyjnej
9. Koszty transportu fotoradaru i ustawienia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz jego zabezpieczenia każdorazowo pokrywa Wykonawca. Koszty związane z przekazaniem i odbiorem sprzętu komputerowego i pozostałego wyposażenia ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie pracowników wytypowanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi fotoradaru
11. Zamówienie należy wykonać z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie, a w przypadku ich braku Polskich Norm, polskich aprobat technicznych, polskich specyfikacji technicznych.
12. Planowana ilość sesji pomiarowych w okresie trwania umowy - 60 z możliwością jej zwiększenia lub zmniejszenia o 30%. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający minimalne warunki techniczne w/w elementów zawarte są w SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

38.11.51.00 - Urządzenia kontroli radarowej
.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Istotne postanowienia umowy, jakie zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą stanowią załącznik do SIWZ - projekt umowy. 2.Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany dotyczą zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności niedających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej. 3.W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2, strony ustalają nowy termin realizacji przedmiotu umowy, który będzie stanowił zapis w aneksie do umowy. 4.Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneks do umowy)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.niechanowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Niechanowie ul. Różana 1 62-220 Niechanowo pokój Nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Niechanowie ul. Różana 1 62-220 Niechanowo sekretariat - pietro I.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 25 sty 2014, o 06:55 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
:arrow: Gmina Stargard Szczeciński - dzierżawa fotoradaru

Cytuj:

Stargard Szczeciński: Dzierżawa urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym wraz z pojazdem samochodowym oraz zapewnieniem szkolenia i obsługi techniczno- serwisowej dla Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Stargard Szczeciński , ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 5613410, faks 91 5613411.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.stargard.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym wraz z pojazdem samochodowym oraz zapewnieniem szkolenia i obsługi techniczno- serwisowej dla Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot dzierżawy składać się będzie z następujących elementów:

1) zainstalowanego w pojeździe samochodowym urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym, umożliwiającego wykonywanie czynności kontroli ruchu drogowego zgodnie z wymaganiami Art. 129 b ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012, poz. 1137 z późn. zmianami) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz.U.2013, poz.366),
2) pojazdu samochodowego z zainstalowanym w nim urządzeniem samoczynnie rejestrującym wykroczenia,
3) dedykowanego programu do przenoszenia i konwersji zarejestrowanych wykroczeń
(Uwaga - pliki z zarejestrowanymi wykroczeniami nie mogą być możliwe do otwarcia za pomocą powszechnie dostępnych programów graficznych).


2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

1) przekazania Zamawiającemu do korzystania urządzenia rejestrującego wykroczenia wraz z pojazdem samochodowym, w którym urządzenie jest zainstalowane,
2) przekazania Zamawiającemu do korzystania dedykowanego oprogramowania do przenoszenia zdjęć z urządzenia rejestrującego do systemu informatycznego Straży Gminnej,
3) przeprowadzenia szkolenia certyfikującego z obsługi urządzenia rejestrującego, zakończonego wystawieniem upoważnienia do samodzielnej obsługi* urządzenia przez szkolonych strażników,
4) świadczenia zdalnej i miejscowej pomocy technicznej z zakresu obsługi i serwisowania urządzenia rejestrującego,
5) wsparcia informatycznego w zakresie szkolenia w obsłudze programów użytkowych funkcjonujących w systemie informatycznym Straży Gminnej.
* - pod pojęciem samodzielnej obsługi rozumie się obsługę urządzenia bez udziału osób trzecich, nieuprawnionych do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego.


3. W zakresie parametrów techniczno - eksploatacyjnych urządzenie rejestrujące musi charakteryzować się następującymi cechami:

1) uruchomienie i obsługa urządzenia możliwa jest wyłącznie po zalogowaniu się uprawnionego użytkownika,
2) wszystkie operacje wykonywane na urządzeniu pozostawić powinny logi systemowe umożliwiające identyfikację tych operacji w czasie wraz ze wskazaniem osoby wykonującej te operacje, ze szczególnym uwzględnieniem przenoszenia zarejestrowanych wykroczeń,
3) samoczynny pomiar prędkości pojazdów z wykorzystaniem efektu Dopplera oraz ręczne wykonywanie zdjęć i klipów video dla innych wykroczeń,
4) musi być przystosowane do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów w kierunku najazdowym i odjazdowym - jednocześnie lub według wyboru użytkownika,
5) być przewoźne i umożliwiać szybkie przemieszczenie się pomiędzy stanowiskami pomiarowymi bez konieczności załadunku/rozładunku czy wyłączania urządzenia (np. praca w trybie stand by),
6) posiadać możliwość ustawienia prędkości progowej w zakresie od 25-250 km/h z zakresem działki elementarnej co 1km/h,
7) urządzenie powinno posiadać interfejs graficzny umożliwiającym szybkie ustawienie danych takich jak zdefiniowane wcześniej parametry pomiarowe, prędkość mierzoną i osobną dopuszczalną dla pojazdów osobowych i ciężarowych,
8) umożliwiać zdalne sterowanie za pomocą komputera przenośnego z odległości nie mniejszej niż 100 m bezprzewodowo oraz do 100 m przy zastosowaniu przewodu,
9) po przekroczeniu przez pojazd prędkości progowej, rejestrować w pamięci wykonany pomiar oraz zdarzenie drogowe z możliwością ich natychmiastowego odtworzenia na miejscu lub w dowolnym innym czasie bez konieczności zatrzymywania pracy urządzenia,
10) wykonywać identyfikację w dokumentacji pomiarowej tj.:
a) numer zdjęcia,
b) numer przyrządu pomiarowego, którym wykonano pomiar,
c) zmierzoną prędkość,
d) odległości pomiaru wiązki radarowej,
e) parametry układu optycznego,
f) datę i godzinę pomiaru z dokładnością do 1 sek.,
g) adres pomiaru,
h) kierunek prowadzonego pomiaru,
11) być wyposażone w system pamięci pozwalający na zarejestrowanie min. 30.000 zdarzeń drogowych bez możliwości jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz oraz dokonywać zapisu zdjęć w unikalnym formacie, uniemożliwiającym ich otwarcie programem innym niż dedykowany program graficznym,
12) posiadać funkcję eksportu zarejestrowanych wykroczeń na nośnik zewnętrzny i posiadać kompatybilny program komunikacyjny do przenoszenia zawartości pamięci do innych programów analitycznych poprzez zabezpieczone łącze WiFi,
13) po przekroczeniu przez pojazd prędkości progowej urządzenie rejestrujące zarejestruje w pamięci urządzenia czytelne zdjęcia, na którym widoczny będzie nie budzący wątpliwości numer rejestracyjny pojazdu,
14) aparat-kamera cyfrowa urządzenia rejestrującego powinna charakteryzować się następującymi cechami:
a) pracujący w technice cyfrowej,
b) matryca monochromatyczna (zapis obrazu w kolorze czarno - białym),
c) rozdzielczością nie większą niż 5 mln pikseli,
d) wyposażony w odpowiednie filtry - polaryzacyjny (antyodblaskowy) i antyrefleksyjny;
15) lampa błyskowa urządzenia rejestrującego powinna charakteryzować się następującymi cechami:
a) źródłem zasilania zintegrowanym z urządzeniem rejestrującym lub osobnym źródłem zasilania,
b) brakiem efektu przegrzania,
c) interwałem przeładunkowym max. 0,5 sek,
d) wykonywaniem zdjęć w dzień i w nocy w sposób nieoślepiający i bezpieczny dla kierowców,
e) czas pracy lampy musi być zgodny z czasem pracy urządzenia rejestrującego.
16) urządzenie rejestrujące powinno być wyposażone w akumulatory dodatkowe, umożliwiające min. 8 h pracy bez doładowywania,
17) akumulatory dodatkowe urządzenia rejestrującego powinny być doładowywane w czasie pracy pojazdu oraz posiadać przyrząd do ich ładowania autonomicznego;
18) urządzenie rejestrujące powinno być przystosowane do pracy przez całą dobę w dowolnych temperaturach zewnętrznych (min. -10°C do +50°C) oraz w dowolnych warunkach atmosferycznych,
19) urządzenie rejestrujące powinno być wyposażone w panel sterujący z podświetlonym polem odczytowym, które będzie czytelne zarówno w dzień jak i w nocy,
20) polecenia i komendy panelu sterującego oraz interfejsu graficznego powinny być w języku polskim,
21) wszystkie instrukcje obsługi urządzenia i programu współpracującego muszą być sporządzone w języku polskim,
22) urządzenie rejestrujące musi posiadać zatwierdzenie typu na przewidywany rodzaj pracy, a jego legalizacja ponowna powinna być przeprowadzona w warunkach odpowiadających sposobowi wykonywania pomiarów,
23) urządzenie musi posiadać możliwość sprawdzenia poprawności pomiaru prędkości dla obu kierunków pomiaru i co najmniej 3 prędkości w dowolnym czasie i miejscu.


4. Specjalistyczne oprogramowanie do przetwarzania zarejestrowanych zdjęć musi zapewnić:

1) program musi być w pełni kompatybilny z oprogramowaniem systemu informatycznego Straży Gminnej,*
2) wszystkie komendy oraz opisy programu muszą być w języku polskim,
3) program musi posiadać możliwość obróbki zdjęć w sposób pozwalający na ich dalsze wykorzystywanie w postępowaniu mandatowym,
4) program musi zachowywać w bazie danych zdjęcia pierwotne (nieobrobione),
5) program musi posiadać moduł pozwalający nadawać uprawnienia do korzystania z określonych funkcji programu w zależności od nadanych uprawnień (tzw. moduł administratora),
6) program musi dawać możliwość pracy w sieci.
* Straż Gminna Gminy Stargard Szczeciński pracuje w programie eMandat.


5. W ramach obsługi technicznej Wykonawca musi zapewnić:

1) przeszkolić funkcjonariuszy w zakresie prawidłowego wykonywania technicznych czynności pomiarowych w czasie samodzielnego dokonywania czynności kontrolnych przez Zamawiającego,
2) wystawić certyfikaty ukończenia szkolenia z prawidłowej obsługi urządzenia rejestrującego oraz upoważnienia do obsługi powierzonego urządzenia,
3) diagnostykę oraz serwis w zakresie technicznych problemów eksploatacyjnych.


6. W ramach obsługi informatycznej Wykonawca musi:

1) zapewnić Zamawiającemu możliwość prawidłowego korzystania z dedykowanego programu do wstępnej obróbki i przenoszenia zarejestrowanych wykroczeń z urządzenia rejestrującego do systemu informatycznego Straży Gminnej,
2) przeszkolić funkcjonariuszy i pracowników w zakresie prawidłowego wykonywania technicznych czynności związanych z transferem i obróbką danych zarejestrowanych w urządzeniu rejestrującym,
3) przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie należytej ochrony danych osobowych i innych danych wynikających z użytkowania urządzeń rejestrujących wykroczenia,
4) nieodpłatnie dostarczać aktualizacje programu,
5) wykonywać inne czynności niezbędne dla właściwego wykorzystania specjalistycznego oprogramowania, z uwzględnieniem ochrony tajemnicy służbowej i danych osobowych.


7. Wymagane warunki dodatkowe:

1) Dokumentacja urządzenia, instrukcja obsługi, oprogramowanie, wydruki, menu obsługi winny być w języku polskim.
2) Wykonawca złoży wraz z ofertą szczegółowy opis techniczny oferowanego urządzenia i dedykowanego oprogramowania graficznego. Dokumenty, pod rygorem odrzucenia oferty, mają być złożone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.
3) Urządzenie musi posiadać Decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie zatwierdzenia typu radarowego urządzenia do pomiaru prędkości dla konfiguracji przewidzianej do wykorzystania, tj. min. na:
a) prowadzenie pomiaru na poboczu drogi z urządzeniem ustawionym na statywie,
b) prowadzenie pomiaru z pojazdu stojącego na poboczu drogi,
c) prowadzenie pomiaru z urządzenia umieszczonego w maszcie,
ze szczególnym uwzględnieniem ppkt. b). Dokument należy złożyć wraz z ofertą.
4) Aktualne świadectwo legalizacji ponownej lub pierwotnej wydane przez właściwy organ legalizujący - dokument należy złożyć wraz z ofertą.
5) Urządzenie musi posiadać orzeczenie o spełnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, wydane przez uprawnione Laboratoria Ochrony Radiowej - dokument należy złożyć wraz z ofertą.
6) Urządzenie musi być kompletne i realizować funkcje pomiaru prędkości i rejestracji wykroczeń bez konieczności zakupu jakichkolwiek innych dodatkowych akcesoriów eksploatacyjnych.
7) Wykonawca przeszkoli na koszt własny przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia rejestrującego osoby wskazane przez Zamawiającego w sposób umożliwiający samodzielną obsługę sprzętu i oprogramowania. Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone wydaniem odpowiedniego zaświadczenia.
8) Wymagania dotyczące gwarancji i ubezpieczenia urządzenia:
a) Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie urządzenia rejestrującego na czas dzierżawy.
b) Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie dedykowanego oprogramowania graficznego na czas dzierżawy oraz dodatkowo na 180 dni od zakończenia obróbki ostatniego zarejestrowanego wykroczenia.
c) Wykonawca zobowiązany jest w ramach serwisu gwarancyjnego do usuwania na własny koszt wszelkich usterek i wad leżących po stronie Wykonawcy w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia zgłoszenia usterki lub wady.
d) W przypadku przedłużenia się naprawy przekraczającej 10 dni wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych.
e) Wykonawca ubezpieczy dzierżawione urządzenie rejestrujące przed dewastacją, kradzieżą lub innymi zdarzeniami losowymi w czasie użytkowania przez Straż Gminną.
f) Wykonawca ubezpieczy dzierżawiony pojazd samochodowy z urządzeniem rejestrującym w zakresie OC, NW i AUTO CASCO w czasie użytkowania przez Straż Gminną.
9) Pozostałe wzajemne zobowiązania stron sprecyzowane zostaną w umowie stanowiącej załącznik do ogłoszenia o zamówieniu..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przewiduje się udzielenie do 50 % wartości zamówienia udzielenie zamówień uzupełniających.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

38.11.51.00 - Urządzenia kontroli radarowej
.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina.stargard.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stargard Szczeciński z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ul. Rynek Staromiejski 5, pok 303. Cena 20 złotych brutto wraz z przesyłką..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2014 godzina 14:00, miejsce: Gmina Stargard Szczeciński z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ul. Rynek Staromiejski 5, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Gmina Jeżów
PostNapisane: 25 sty 2014, o 07:08 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
:arrow: Gmina Jeżów

Cytuj:

Jeżów: REALIZACJA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OPRACOWANIU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STWIERDZONYMI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GMINNEJ WYKROCZENIAMI NA DROGACH PUBLICZNYCH W GMINIE JEŻÓW, NA PODSTAWIE ZDJĘĆ POJAZDÓW WYKONANYCH ZA POMOCĄ URZĄDZENIA DO SAMOCZYNNEGO POMIARU I REJESTRACJI PRĘDKOŚCI POJAZDÓW ORAZ OTRZYMANYCH INFORMACJI O WŁAŚCICIELU POJAZDU


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jeżowie , ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, woj. łódzkie, tel. 046 8755371, faks 046 8755369.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.jezow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REALIZACJA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OPRACOWANIU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STWIERDZONYMI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GMINNEJ WYKROCZENIAMI NA DROGACH PUBLICZNYCH W GMINIE JEŻÓW, NA PODSTAWIE ZDJĘĆ POJAZDÓW WYKONANYCH ZA POMOCĄ URZĄDZENIA DO SAMOCZYNNEGO POMIARU I REJESTRACJI PRĘDKOŚCI POJAZDÓW ORAZ OTRZYMANYCH INFORMACJI O WŁAŚCICIELU POJAZDU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
Zadaniem Wykonawcy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w informacji Zespołu ds. Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi) przy MSWiA, będzie:
Przygotowanie raportu zawierającego cyfrowe zdjęcie z miejsca popełnienia wykroczenia i przedstawienie go strażnikowi do weryfikacji.
Przygotowanie dokumentacji dodatkowej pozwalającej na identyfikację sprawcy wykroczenia.
Przygotowanie dokumentów pozwalających straży gminnej na przeprowadzenie postępowania mandatowego i ukaranie sprawcy wykroczenia, wraz z przygotowaniem dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie).
Przygotowanie dokumentów związanych z korespondencją w sprawie kartotek punktów karnych, przygotowanie dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie).
Przygotowanie dokumentów związanych z ewentualnym postępowaniem Straży Gminnej w Jeżowie przed sądem, przygotowanie wskazanych dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie).
Przygotowanie wszelkich innych dokumentów niezbędnych do zakończenia postępowania mandatowego, wraz z uzupełnianiem danych uzyskiwanych przez straż w ramach postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Straż Gminną w Jeżowie.
Przygotowanie statystyk obrazujących nasilenie ruchu oraz ilość wykroczeń w miejscach prowadzenia kontroli ruchu przez Straż Gminną w Jeżowie.
Przygotowanie sieci komputerowej umożliwiającej połączenie komputerów Straży Gminnej w Jeżowie z komputerami pracowników Wykonawcy wraz z serwerem, umieszczonym w biurze straży.
Dysponowanie niezbędną ilością pracowników biurowych ( co najmniej 6 osób) w biurze Wykonawcy zorganizowanym przy Straży Gminnej w Jeżowie., których ilość zapewni całkowitą realizację zadań związanych z wykonaniem zamówienia.
Zapewnienie sprzętu do realizacji zamówienia w postaci urządzenia do automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów, wraz z samochodem do jego przewożenia i operatorem informatycznym. Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania wszelkich kosztów związanych z eksploatacją tego samochodu.
Zapewnienie sprzętu pracownikom biura:
sprzęt komputerowy wraz z wyposażeniem oraz oprogramowaniem - komputery w ilości minimum 6 sztuk -o parametrach nie gorszych niż: procesor - 2 rdzeniowy min. 2Ghz, pamięć RAM - minimum 2 Gb, dysk twardy - minimum 400 GB, monitor LCD o przekątnej ekranu min. 17, zasilacz awaryjny UPS umożliwiający podtrzymanie pracy komputera przez minimum 5 minut, klawiatura, mysz optyczna, łącznie z niezbędnym okablowaniem pozwalającym na funkcjonowanie sprzętu. Komputery powinny posiadać oprogramowanie niezbędne do poprawnego funkcjonowania sprzętu oraz umożliwiające realizację czynności związanych z przedmiotem umowy wraz z pełną wersją programu antywirusowego na każdym z komputerów;
drukarki laserowe monochromatyczne o minimalnym miesięcznym obłożeniu powyżej 10 000 stron - minimum 6 szt.;
drukarki igłowe posiadające płaskie łoże - minimum 3 szt.;
urządzenie wielofunkcyjne ( ksero, skaner, drukarka), o minimalnym miesięcznym obłożeniu powyżej 3 000 stron - minimum 1 szt.;
Niszczarka papieru wraz z koszem na odpadki o pojemności minimum 20 litrów zgodna ze standardem 4 DIN - minimum 1 szt., pozwalająca na jednoczesne niszczenie co najmniej 10 stron .

Zapewnienie obsługi prawnej Straży Gminnej w Jeżowie, poprzez wyspecjalizowaną kancelarię prawną posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie postępowań mandatowych prowadzonych w wyniku kontroli prędkości pojazdów przez straż gminną)miejską. Przez udokumentowane doświadczenie rozumie się wyspecjalizowaną kancelarię prawną posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie postępowań mandatowych prowadzonych w wyniku kontroli prędkości pojazdów z doświadczeniem zawodowym w realizacji 3 umów zawartych z gminą)miastem w okresie ostatnich 12 m-cy przed terminem składania ofert, a także przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.


W razie wątpliwości należy wyjaśnić, iż zadaniem Wykonawcy będzie wykonywanie wszelkich czynności od momentu zarejestrowania wykroczenia do wyegzekwowania świadczenia z wyjątkiem czynności, które są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji strażników gminnych.


Warunki świadczenia usług w zakresie parametrów techniczno - eksploatacyjnych:

Oprogramowanie stosowane przez Wykonawcę, służące tworzeniu wszelkich dokumentów składających się na dokumentację, musi być kompatybilne z oprogramowaniem wykorzystywanym w komputerach Straży Gminnej w Jeżowie do wykonywania dokumentacji mandatowej. Oznacza to, że jeśli w oprogramowaniu Wykonawcy będą przygotowywane pliki np. tekstowe, graficzne itp., to będzie możliwe ich importowanie i używanie za pomocą systemu operacyjnego zainstalowanego w sieci komputerowej Straży Gminnej w Jeżowie.

Raporty uzyskiwane z oprogramowania, którym posługuje się wykonawca muszą zawierać cyfrową kopię - zdjęcie obrazujące fakt popełnienia wykroczenia.

Zdjęcie wygenerowane z systemu musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację numeru rejestracyjnego pojazdów. W przypadku pojazdów nadjeżdżających zdjęcie wygenerowane z systemu powinno dodatkowo pozwalać na identyfikację kierowcy (obraz twarzy kierowcy). Poza tym musi zawierać informacje pozwalające zidentyfikować miejsce zdarzenia (miejscowość, ulicę, skrzyżowanie, itp.) oraz datę i czas jego popełnienia. Osobno oznaczona musi być prędkość dozwolona w miejscu wykonywania rejestracji oraz prędkość zarejestrowana przez urządzenie.
W razie awarii sprzętu komputerowego, zapewnienie sprzętu komputerowego zastępczego o takich samych lub lepszych parametrach w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu awarii.
Nadanie jednemu ze strażników Straży Gminnej w Jeżowie praw administratorskich do systemu, w którym przechowywane będą dane dotyczące popełnienia wykroczenia zarejestrowane przez urządzenie samoczynnie rejestrujące.

Wykonawca jest zobowiązany do:

Przeszkolenia (na własny koszt) strażników gminnych Straży Gminnej w Jeżowie w zakresie używania oprogramowania tworzącego dokumentację. W ramach zamówienia zapewni pomoc w obsłudze programu przez okres realizacji zamówienia, oraz zainstaluje oprogramowanie w sieci komputerów używanych przez Straż Gminną w Jeżowie.
Dysponowanie personelem oraz wyspecjalizowaną kancelarią prawną upoważnionymi do dostępu, do danych osobowych (osoby przetwarzające dane osobowe) w biurze firmy Wykonawcy zorganizowanym w pomieszczeniu znajdującym się przy Straży Gminnej w Jeżowie w ilości niezbędnej do realizacji umowy ( co najmniej 6 osób). Wszystkie koszty związane z prowadzeniem biura i dysponowaniem osobami oraz wyspecjalizowaną kancelarią prawną (koszty osobowe, koszty związane z wynajęciem lokalu, opłaty za energię elektryczną itp.) ponosi Wykonawca.

Utworzenia (na własny koszt) w siedzibie Straży Gminnej w Jeżowie co najmniej 3 stanowisk komputerowych dla strażników gminnych oraz serwera, służących do przeglądania i archiwizowania dokumentacji przez Straż Gminną w Jeżowie.

Oddania do dyspozycji Zamawiającego (bez dodatkowej opłaty) urządzenia do automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów wraz z samochodem do jego przewożenia oraz operatorem odpowiedzialnym za obsługę informatyczną tego urządzenia. Urządzenie musi być sprawne, posiadać aktualne świadectwo legalizacji i inne wymagane przepisami prawa dokumenty. Koszty związane z eksploatacją urządzenia rejestrującego, oraz koszty użytkowania samochodu pokrywa Wykonawca.

Zamawiający zobowiązuje się do:

Zapewnienia identyfikacji sprawców wykroczeń z systemu CEPiK.

Pokrycia kosztów korespondencji - w tym korespondencji (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) - opłaty pocztowe.

Wyznaczenie strażnika gminnego Straży Gminnej w Jeżowie do kontroli ruchu drogowego, w czasie realizacji umowy, w wymiarze czasu pracy zgodnym z przepisami (co najmniej 1 etat).
Wszczęcia postępowań mandatowych w stosunku do wszystkich wykroczeń zarejestrowanych przez oddane do dyspozycji Zamawiającego urządzenie, niezwłocznie po ich zarejestrowaniu i przekazaniu dokumentacji przez Wykonawcę..

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada lub dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia i przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym urządzeniem do rejestracji wykroczeń, posiadającym decyzję zatwierdzenia typu, wydaną przez Główny Urząd Miar oraz aktualne świadectwo legalizacji oraz samochodem do przewożenia urządzenia wraz z operatorem odpowiedzialnym za obsługę informatyczną tego urządzenia. Ponadto dysponuje lub będzie dysponował sprzętem komputerowym wraz z wyposażeniem oraz oprogramowaniem w ilości nie mniejszej niż:
komputery - 6 szt. o parametrach nie gorszych niż: procesor - 2 rdzeniowy min. 2Ghz, pamięć RAM - minimum 2 Gb, dysk twardy - minimum 400 GB, monitor LCD o przekątnej ekranu min. 17, zasilacz awaryjny UPS umożliwiający podtrzymanie pracy komputera przez minimum 5 minut, klawiatura, mysz optyczna, łącznie z niezbędnym okablowaniem pozwalającym na funkcjonowanie sprzętu. Komputery powinny posiadać oprogramowanie niezbędne do poprawnego funkcjonowania sprzętu oraz umożliwiające realizację czynności związanych z przedmiotem umowy wraz z pełną wersją programu antywirusowego na każdym z komputerów;
drukarki laserowe monochromatyczne o minimalnym miesięcznym obłożeniu powyżej 10 000 stron -6 szt.;
drukarki igłowe posiadające płaskie łoże -3 szt.;
urządzenie wielofunkcyjne ( ksero, skaner, drukarka), o minimalnym miesięcznym obłożeniu powyżej 3 000 stron -1 szt.;
Niszczarka papieru wraz z koszem na odpadki o pojemności minimum 20 litrów zgodna ze standardem 4 DIN -1 szt., pozwalająca na jednoczesne niszczenie co najmniej 10 stron .

Ocena na podstawie załączonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy.SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jezow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 25 sty 2014, o 07:16 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
Fotoradaru na razie nie będzie.


Załączniki:
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.jpg
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.jpg [ 186.61 KiB | Przeglądane 484 razy ]

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 270 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 22 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group