Forum Fotoradary, Antyradary, Nieoznakowane Radiowozy


Forum Fotoradarów, Antyradarów i Nieoznakowanych Radiowozów Policji z kamerami

Teraz jest 16 cze 2019, o 21:48

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 270 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
Autor Wiadomość
PostNapisane: 18 mar 2014, o 20:35 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5092
:arrow: Gmina Zbrosławice - wynik przetargu będzie Fotorapid CM


Załączniki:
Zbrosławice.jpg
Zbrosławice.jpg [ 202.86 KiB | Przeglądane 771 razy ]

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 31 mar 2014, o 07:40 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5092
:arrow: Gmina Gościno - wynik przetargu bedzie drugi fotorapid CM

Cytuj:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

„dostawa jednego, nowego urządzenia automatycznie rejestrującego wykroczenia drogowe (fotoradar) wraz z oprogramowaniem oraz montaż dostarczonego urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.”

wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez:

Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD sp z o.o.,
z siedzibą w Ostrowie Mazowieckim, ul. Stacyjna 14


UZASADNIENIE WYBORU

W przedmiotowym postępowania złożono tylko jedna ofertę. Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przedstawia najniższą cenę. Łączna punktacja przyznana dla tej oferty wynosi 100 punktów.

I. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

II. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 31 marca 2014 roku.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 31 mar 2014, o 07:48 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5092
:arrow: Gmina Trzebielino - rozstrzygnięcie przetargu Będzie fotorapid CM


Załączniki:
Trzebielino.jpg
Trzebielino.jpg [ 371.18 KiB | Przeglądane 769 razy ]

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 09:35 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5092
:arrow: Gmina Kamienica Polska -dostawa fotoradaru "czerwone światło" - fotoradar dostarczy NEUROSOFT


Załączniki:
Kamienica Polska.jpg
Kamienica Polska.jpg [ 192.13 KiB | Przeglądane 771 razy ]

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Nowy Tomyśl
PostNapisane: 26 maja 2014, o 09:02 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5092
:arrow: Nowy Tomyśl

Cytuj:
Nowy Tomyśl: Zakup i montaż wyposażenia masztów fotoradarowych na terenie gminy Nowy Tomyśl

Numer ogłoszenia: 172830 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i montaż wyposażenia masztów fotoradarowych na terenie gminy Nowy Tomyśl.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres prac wchodzi wykonanie :
1) Zakup i montaż wyposażenia masztów fotoradarowych na terenie gminy Nowy Tomyśl w następującym zakresie :
- zakup wyposażenia masztów fotoradarowych wieżowych typu HITAUER - 4 szt,
Powyższy sprzęt musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 listopada 2007r. W sprawie
wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości
pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów
pomiarowych - Dz.U. z 2007, Nr 225, poz. 1663,
Urządzenia rejestrujące muszą spełniać wszystkie wymagania określone w ustawie
z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. z 2012r., poz. 1137,
- montaż w/w wyposażenia w masztach fotoradarowych wieżowych typu
HITAUER - 4 szt,
- malowanie lub oklejenie masztów fotoradarowych wieżowych typu HITAUER
- 5 szt (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r.
W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach -
Dz.U. z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220, poz. 2181)),

2) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia umowy dodatkowej zgodnie
z art. 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity :
Dz.U. z 2013r.; poz. 907 z późn. zm.),
3) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
5) Zamawiający nie przewiduje składania wadium i należytego zabezpieczenie umowy.
6) Zamawiający nie przewiduje możliwości zawierania umowy ramowej,
7) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
8) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
9) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej,
10) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu 61-44-22-754
(potwierdzone następnie listownie) lub listownie.

5. W skład oferty wchodzi :
a) koszt wykonania w/w usługi w rozbiciu na poszczególne pozycje,
b) doprowadzenie terenu do stanu przed robotami i uporządkowanie terenu.

Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez
wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający
dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych zapewniających
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.
Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów
lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

31.62.11.00 - 31.62.11.00
31.62.30.00 - 31.62.30.00
31.73.00.00 - Sprzęt elektrotechniczny
45.31.62.10 - Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego
45.44.21.00 - Roboty malarskie
.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli :
- wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej trzech montaży wyposażenia masztów fotoradarowych (z podaniem
jej lub ich wartości, dat wykonania, zakresu oraz inwestorów) (Zał nr 5 do SIWZ).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli :
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej
kasie oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek w wysokości min. 100.000,00 zł (słownie : stotysięcy złotych).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 0514A

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 15..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 28 - sekretariat Urzędu Miejskiego..


_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Gmina Chociwiel
PostNapisane: 27 maja 2014, o 06:57 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5092
:arrow: Gmina Chociwiel

Cytuj:

Chociwel: 3.3. Organizacja i prowadzenie biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywanie dokumentów związanych z czynnościami funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie popełniania wykroczeń na drogach publicznych Gminy Chociwel

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chociwel , ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 5622024, faks 91 5622076.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 3.3. Organizacja i prowadzenie biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywanie dokumentów związanych z czynnościami funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie popełniania wykroczeń na drogach publicznych Gminy Chociwel.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.4. Zakres zamówienia publicznego obejmuje realizację usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Chociwel na podstawie zdjęć pojazdów, wykonanych przez urządzenia rejestrujące będące w dyspozycji Zamawiającego wykonanych przez urządzenie samorejestrujące zamontowane na maszcie stacjonarnych na drodze krajowej nr 20 (km 26,430) w miejscowości Chociwel oraz jedno urządzenie mobilne oraz otrzymanych informacji o właścicielu pojazdu. Zakres zamówienia publicznego został opracowany w oparciu o wydaną przez MSWiA informację dotyczącą postępowania straży gminnych (miejskich) w zakresie korzystania z urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego będących własnością podmiotów prywatnych.


I
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

3) zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jednym urządzeniem do rejestracji wykroczeń, posiadającym decyzję zatwierdzenia typu wydaną przez Główny Urząd Miar i aktualne świadectwo legalizacji oraz samochodem do przewożenia urządzenia i strażnika wykonującego kontrolę ruchu drogowego.SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmiana terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy wartość realizacji zamówienia publicznego mogłaby przekroczyć równowartość kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych,
2) zmiana terminu realizacji (albo rozwiązanie) umowy w sytuacji gdy nastąpi niezależna od stron umowy zmiana przepisów prawa, zmieniająca warunki umowy lub uniemożliwiająca jej dalszą realizację.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chociwel.pl. - bip

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chociwlu ul. Armii Krajowej 52 73-120 Chociwel...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Chociwlu (sekretariat pokój nr 4) ul. Armii Krajowej 52 73-120 Chociwel...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 6 cze 2014, o 07:04 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5092
:arrow: Gmina Chociwel - wynik przetargu

Cytuj:

Chociwel: Organizacja i prowadzenie biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywanie dokumentów związanych z czynnościami funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie popełniania wykroczeń na drogach publicznych Gminy Chociwel.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chociwel, ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 5622024, faks 91 5622076.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i prowadzenie biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywanie dokumentów związanych z czynnościami funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie popełniania wykroczeń na drogach publicznych Gminy Chociwel..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia publicznego obejmuje realizację usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Chociwel na podstawie zdjęć pojazdów, wykonanych przez urządzenia rejestrujące będące w dyspozycji Zamawiającego wykonanych przez urządzenie samorejestrujące zamontowane na maszcie stacjonarnych na drodze krajowej nr 20 (km 26,430) w miejscowości Chociwel oraz jedno urządzenie mobilne oraz otrzymanych informacji o właścicielu pojazdu. Zakres zamówienia publicznego został opracowany w oparciu o wydaną przez MSWiA informację dotyczącą postępowania straży gminnych (miejskich) w zakresie korzystania z urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego będących własnością podmiotów prywatnych..SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


P.H.U. AVIS Jacek Michalski, Świerczewskiego 17, 41-100 Siemianowice Śląskie, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 481920,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 592761,60

Oferta z najniższą ceną: 592761,60 / Oferta z najwyższą ceną: 592761,60

Waluta: PLN.


_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 17 cze 2014, o 12:25 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5092
:arrow: Nowy Tomyśl - wynik przetargu

Cytuj:
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu uprzejmie informuje, iż w dniu 11.06.2014r. został rozstrzygnięty przetargu nieograniczony ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w pozycji nr 187114 - 2014 oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w dniu 03.06.2014r. na wykonanie usługi pn. : „Zakup i montaż wyposażenia masztów fotoradarowych na terenie gminy Nowy Tomyśl”

Na powyższe postępowanie złożono 1 ofertę.

Przetarg na w/w usługę wygrała firma : „LIFOR” Sp. z o.o.; ul. Puławskiego 49; 41-902 Bytom za cenę ofertową brutto w wysokości 389.910,00 zł oraz terminem realizacji do dnia 27.06.2014r. i gwarancją 6 miesięcy na sprzęt oraz 36 miesięcy (3 lata) na materiał i robociznę.

Umowa na powyższe zadanie zostanie podpisana po dniu 16.06.2014r.

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 16 lip 2014, o 07:06 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5092
:arrow: Gmina Poręba - wynik przetargu

Cytuj:

Poręba: Realizacja usługi polegającej na dzierżawie przenośnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym wraz osprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, oraz na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży miejskiej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Porębie.

Numer ogłoszenia: 237088 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 79374 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba, woj. śląskie, tel. 0 32 67 71 355, 67 71 258, faks 0 32 67 71 746.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usługi polegającej na dzierżawie przenośnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym wraz osprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, oraz na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży miejskiej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Porębie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dzierżawa przenośnego urządzenia rejestrującego prędkości pojazdów wraz z samochodem do jego przewożenia oraz operatorem. Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania wszelkich kosztów związanych z eksploatacją tego samochodu. Realizacja usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży miejskiej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Poręba na podstawie zdjęć pojazdów, wykonanych przez urządzenia rejestrujące będące w dyspozycji Zamawiającego oraz otrzymanych informacji o właścicielu pojazdu wraz z zapewnieniem obsługi prawnej straży, poprzez wyspecjalizowaną kancelarię prawną posiadającą doświadczenie w zakresie postępowań mandatowych prowadzonych w wyniku kontroli prędkości pojazdów przez straż. Usługa obejmuje wykonanie 13 tys. zdjęć (dokumentacji)...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79.50.00.00 - Dodatkowe usługi biurowe
34.92.30.00 - Sprzęt do kontroli ruchu drogowego
.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Duors Sp. z o. o., ul. Doki 1, Gdańsk, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 898373,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1055340,00

Oferta z najniższą ceną: 959400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1055340,00

Waluta: PLN.

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 16 lip 2014, o 07:40 
Offline
Nadkomisarz
Nadkomisarz

Dołączył(a): 10 sie 2009, o 21:45
Posty: 5086
Lokalizacja: Lublin
Czyli wygrała firma powiązana z RADARSYSTEM, oczywiście nie bezpośrednio ;)


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 16 lip 2014, o 07:51 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5092
Nawet ma ten sam adres ;)

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 09:49 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5092
:arrow: Legalizacja i naprawa fotoradarów CANARD

Cytuj:

Warszawa: Naprawy oraz legalizacje 30 szt. stacjonarnych urządzeń rejestrujących Multaradar CD oraz obudów LZ/01 wraz z konstrukcją wsporczą Crown

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Transportu Drogowego , ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 2204801, faks 22 2204899.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.gitd.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawy oraz legalizacje 30 szt. stacjonarnych urządzeń rejestrujących Multaradar CD oraz obudów LZ/01 wraz z konstrukcją wsporczą Crown.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są naprawy oraz legalizacje 30 szt. stacjonarnych urządzeń rejestrujących MultaRadar CD producenta Jenoptik Robot GmbH oraz obudów LZ/01 wraz z konstrukcją wsporczą Crown producenta Crown International..SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 40

2 - Cena przygotowania do legalizacji wraz z legalizacją - 10

3 - Cena roboczogodziny pracy serwisanta - 20

4 - Czas naprawy - 30
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gitd.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ul. Postępu 21, 02 - 676 Warszawa, pok. nr 648 (Kancelaria)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2014 godzina 13:00, miejsce: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ul. Postępu 21, 02 - 676 Warszawa, pok. nr 648 (Kancelaria)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 10 sty 2015, o 07:51 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5092
:arrow: Białystok

Cytuj:

Białystok: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż masztu fotoradaru w ciągu ul. Gen. F. Kleeberga oraz dostawa dwóch stacjonarnych urządzeń rejestrujących pojazdy przekraczające dozwoloną prędkość wraz z wyposażeniem na ul. Gen. F. Kleeberga oraz ul. J. K. Branickiego w Białymstoku

z wyposażeniem na ul. Gen. F. Kleeberga oraz ul. J. K. Branickiego w
Białymstoku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) ZADANIE I (część I zamówienia): Zaprojektowanie, wykonanie, montaż masztu fotoradaru z obudową w ciągu ulicy Gen.
F. Kleeberga wraz z obudową kompatybilną z dostarczonym urządzeniem oraz dostawa fabrycznie nowego
urządzenia do pomiaru prędkości i samoczynnego rejestrowania pojazdów przekraczających dozwoloną
prędkość w ruchu drogowym wraz z wyposażeniem, zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie
funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, w tym: a) opracowanie projektu budowlanego
dla jednego stanowiska fotoradaru stacjonarnego przy ulicy Gen. F. Kleeberga (działka ew. nr: 388 ob. 1
Bacieczki) w Białymstoku, wraz z niezbędnym przyłączem energetycznym oraz kanalizacją kablową wraz z połączeniem światłowodowym oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń w zakresie
przedmiotu zamówienia (szczegółową lokalizację masztu należy uzgodnić z Zarządem Dróg i Inwestycji
Miejskich w Białymstoku), b) uzyskanie odpowiedniej decyzji administracyjnej, umożliwiającej przeprowadzenie
robót budowlanych, c) wykonanie przyłącza energetycznego i światłowodowego (kanalizacji kablowej) do
masztu fotoradaru wraz z wykonaniem fundamentu pod maszt w ciągu ul. Gen. F. Kleeberga, d) dostarczenie
(tj. zakup) i montaż 1 sztuki masztu i obudowy fotoradaru kompatybilnych z dostarczanym urządzeniem
rejestrującym, e) dostawę urządzenia do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających
dozwoloną prędkość (fotoradaru) wraz z wyposażeniem w ciągu ul. Gen. F. Kleeberga, f) opracowanie
dokumentacji powykonawczej, zawierającej teczki: projekt techniczny, elektryczny, instrukcje obsługi
urządzenia, zasady BHP korzystania z urządzenia, projekt stałej organizacji ruchu, g) dostawę i instalację
oprogramowania do obsługi mandatowej stacjonarnego urządzenia rejestrującego pozwalającego na pracę na
czterech stanowiskach komputerowych jednocześnie, h) próbne uruchomienie masztów z urządzeniami w
ciągu ul. Gen. F. Kleeberga, wraz z przeszkoleniem osób w zakresie użytkowania i obsługi masztu wraz z
urządzeniem rejestrującym oraz oprogramowaniem do obsługi dokumentacji mandatowej. 2) ZADANIE II
(część II zamówienia): Dostawa fabrycznie nowego urządzenia do pomiaru prędkości i samoczynnego
rejestrowania pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość w ruchu drogowym wraz z wyposażeniem w
ciągu ul. J. K. Branickiego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym,
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, w tym: a) opracowanie projektu budowlanego kanalizacji kablowej i
przyłącza światłowodowego stacjonarnego urządzenia rejestrującego przy ul. J. K. Branickiego (działka ew. nr:
1594/4 ob. 19 Skorupy) oraz uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń w zakresie przedmiotu
zamówienia, b) uzyskanie odpowiedniej decyzji administracyjnej, umożliwiającej przeprowadzenie robót
budowlanych, c) wykonanie przyłącza światłowodowego (kanalizacji kablowej) do masztu fotoradaru w ciągu
ul. J. K. Branickiego, d) dostawę urządzenia do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających
dozwoloną prędkość (fotoradaru) wraz z wyposażeniem w ciągu ul. J. K. Branickiego, e) stacjonarne
urządzenie rejestrujące w ciągu ul. J. K. Branickiego musi być kompatybilne z istniejącą obudową i masztem
(dopuszcza się wymianę masztu wraz z obudową dostosowaną do dostarczanego urządzenia na koszt
Wykonawcy), f) opracowanie dokumentacji powykonawczej, zawierającej teczki: projekt techniczny,
elektryczny, instrukcje obsługi urządzenia, zasady BHP korzystania z urządzenia, projekt stałej organizacji
ruchu, g) dostawę i instalację oprogramowania do obsługi mandatowej stacjonarnego urządzenia
rejestrującego pozwalającego na pracę na czterech stanowiskach komputerowych jednocześnie, h) próbne
uruchomienie masztów z urządzeniami w ciągu ul. J. K. Branickiego, wraz z przeszkoleniem osób w zakresie
użytkowania i obsługi masztu wraz z urządzeniem rejestrującym oraz oprogramowaniem do obsługi
dokumentacji mandatowej. 3) ZADANIE III (część III zamówienia): Zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja
czterech zestawów sprzętu komputerowego z wyposażeniem i podstawowym oprogramowaniem,
przeznaczonych do obsługi stacjonarnych urządzeń rejestrujących, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, w tym: a) zakup i dostawę czterech
zestawów sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem i podstawowym oprogramowaniem, b) instalację
oraz konfigurację czterech zestawów komputerowych wraz z wyposażeniem i podstawowym oprogramowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, c) Zamawiający wymaga pełnej wzajemnej
kompatybilności dostarczonych zestawów sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem i podstawowym
oprogramowaniem, d) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewnienie wsparcia
technicznego w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonych zestawów sprzętu komputerowego wraz z
wyposażeniem i podstawowym oprogramowaniem, e) zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego na oferowany sprzęt. 3. Dostarczony maszt i obudowa muszą być fabrycznie nowe,
wykonane ze stali nierdzewnej i pokryte powłoką lakierniczą gwarantującą trwałość i estetykę, odporne na
działania niszczące. Obudowa, w której zamontowany będzie fotoradar musi być klimatyzowana i pozwalać na
pracę fotoradaru w temperaturze od -30°C do +60°C, zasilanie 230 VAC - dotyczy I części zamówienia. 4.
Dostarczone stacjonarne urządzenia rejestrujące pojazdy przekraczające prędkość wraz z wyposażeniem
muszą być fabrycznie nowe i spełniać wymagania określone w załącznikach nr 6 lub nr 7 do SIWZ. 5. Zaleca
się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty, zapoznał się z programem funkcjonalnoużytkowym
oraz dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Prace w pasie
drogowym muszą być wykonane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i odpowiednimi
przepisami w tym względzie. 7. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 3-letniej gwarancji na wykonane
prace i dostarczony sprzęt wraz z wyposażeniem - dotyczy I, II i III części zamówienia. 8. Dopuszcza się
oferowanie rozwiązań równoważnych zgodnie z zasadami określonymi w art. 29 ust. 3 oraz 30 ust. 5 ustawy. w
przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób określony w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust.
1-3 ustawy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego
zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34.99.60.00 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
45.31.62.10 - Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego
.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zaprojektowanie, wykonanie, montaż masztu fotoradaru z obudową w ciągu ulicy Gen.
F. Kleeberga wraz z obudową kompatybilną z dostarczonym urządzeniem oraz dostawa fabrycznie nowego
urządzenia do pomiaru prędkości i samoczynnego rejestrowania pojazdów przekraczających dozwoloną
prędkość w ruchu drogowym wraz z wyposażeniem

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych
ZURAD Sp. z o.o., Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka, kraj/woj. mazowieckie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 219432,00

Oferta z najniższą ceną: 219432,00 / Oferta z najwyższą ceną: 219432,00

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego urządzenia do pomiaru prędkości i samoczynnego
rejestrowania pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość w ruchu drogowym wraz z wyposażeniem w
ciągu ul. J. K. Branickiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych
ZURAD Sp. z o.o., Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka, kraj/woj. mazowieckie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 245877,00

Oferta z najniższą ceną: 245877,00 / Oferta z najwyższą ceną: 245877,00

Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja
czterech zestawów sprzętu komputerowego z wyposażeniem i podstawowym oprogramowaniem,
przeznaczonych do obsługi stacjonarnych urządzeń rejestrujących

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych
ZURAD Sp. z o.o., Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 62484,00

Oferta z najniższą ceną: 62484,00 / Oferta z najwyższą ceną: 62484,00

Waluta: PLN.


_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Gmina Jeżów
PostNapisane: 13 lut 2015, o 19:14 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5092
:arrow: Gmina Jeżów

Cytuj:

Jeżów: REALIZACJA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OPRACOWANIU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STWIERDZONYMI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GMINNEJ WYKROCZENIAMI NA DROGACH PUBLICZNYCH W GMINIE JEŻÓW, NA PODSTAWIE ZDJĘĆ POJAZDÓW WYKONANYCH ZA POMOCĄ URZĄDZENIA DO SAMOCZYNNEGO POMIARU I REJESTRACJI PRĘDKOŚCI POJAZDÓW ORAZ OTRZYMANYCH INFORMACJI O WŁAŚCICIELU POJAZDU
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jeżowie , ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, woj. łódzkie, tel. 046 8755371, faks 046 8755369.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REALIZACJA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OPRACOWANIU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STWIERDZONYMI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GMINNEJ WYKROCZENIAMI NA DROGACH PUBLICZNYCH W GMINIE JEŻÓW, NA PODSTAWIE ZDJĘĆ POJAZDÓW WYKONANYCH ZA POMOCĄ URZĄDZENIA DO SAMOCZYNNEGO POMIARU I REJESTRACJI PRĘDKOŚCI POJAZDÓW ORAZ OTRZYMANYCH INFORMACJI O WŁAŚCICIELU POJAZDU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
Zadaniem Wykonawcy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w informacji Zespół ds. Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi) przy MSWiA, będzie:
2.1. Przygotowanie raportu zawierającego cyfrowe zdjęcie z miejsca popełnienia wykroczenia i przedstawienie go strażnikowi do weryfikacji.
2.2. Przygotowanie dokumentacji dodatkowej pozwalającej na identyfikację sprawcy wykroczenia.
2.3. Przygotowanie dokumentów pozwalających Straży Gminnej w Jeżowie na przeprowadzenie postępowania mandatowego i ukaranie sprawcy wykroczenia, wraz z przygotowaniem tych dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie).
2.4. Przygotowanie dokumentów związanych z korespondencją w sprawie kartotek punktów karnych, przygotowanie tych dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie).
2.5. Przygotowanie dokumentów związanych z ewentualnym postępowaniem Straży Gminnej w Jeżowie przed sądem, przygotowanie wskazanych dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie).
2.6. Przygotowanie wszelkich innych dokumentów niezbędnych do zakończenia postępowania mandatowego, wraz z uzupełnianiem danych uzyskiwanych przez Straż w ramach postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Straż Gminną w Jeżowie.
2.7. Przygotowanie statystyk obrazujących nasilenie ruchu oraz ilość wykroczeń w miejscach prowadzenia kontroli ruchu przez Straż Gminną w Jeżowie.
2.8. Przygotowanie sieci komputerowej umożliwiającej połączenie komputerów Straży Gminnej w Jeżowie z komputerami pracowników Wykonawcy wraz z serwerem, umieszczonym w biurze straży.
2.9. Dysponowanie niezbędną ilością pracowników biurowych (co najmniej 6 osób) w biurze zorganizowanym przy Straży Gminnej w Jeżowie, których ilość zapewni całkowitą realizację zadań związanych z wykonaniem zamówienia.
2.10. Zapewnienie sprzętu do realizacji zamówienia w postaci urządzenia do automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów, wraz z samochodem do jego przewożenia i operatorem informatycznym. Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania wszelkich kosztów związanych z eksploatacją tego samochodu.
2.11. Zapewnienie sprzętu pracownikom biura, tj. sprzęt komputerowy wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem:
komputery - minimum 6 sztuk o parametrach nie gorszych niż: procesor - 2 rdzeniowy min. 2Ghz, pamięć RAM - minimum 2 Gb, dysk Twardy - minimum 400 GB, monitor - LCD o przekątnej ekranu min 17, klawiatura, mysz optyczna, łącznie z niezbędnym okablowaniem pozwalającym na funkcjonowanie sprzętu. Komputery te powinny posiadać oprogramowanie niezbędne do poprawnego funkcjonowania sprzętu oraz umożliwiające realizację czynności związanych z przedmiotem umowy wraz z zainstalowaną pełną wersją programu antywirusowego na każdym z komputerów. Dodatkowo każdy z komputerów powinien być wyposażony w zasilacz awaryjny UPS umożliwiający podtrzymanie pracy komputera przez minimum 5 minut.
drukarki laserowe monochromatyczne o minimalnym miesięcznym obłożeniu powyżej 10.000 stron - 6 szt.
drukarki igłowe posiadające płaskie łoże - minimum 3 szt.
urządzenie wielofunkcyjne (ksero, skaner, drukarka) o minimalnym miesięcznym obłożeniu powyżej 3.000 stron - minimum 1 szt.
niszczarka papieru wraz z koszem na odpadki o pojemności minimum 20 litrów zgodna ze standardem 4 DIN, pozwalająca na jednoczesne niszczenie co najmniej 10 stron - minimum 1 szt.
2.12. Zapewnienie obsługi prawnej Straży Gminnej w Jeżowie, poprzez wyspecjalizowaną kancelarię prawną, umożliwiającej realizację przedmiotu umowy.
W razie wątpliwości należy wyjaśnić, iż zadaniem Wykonawcy będzie wykonywanie wszelkich czynności od momentu zarejestrowania wykroczenia do wyegzekwowania świadczenia, z wyjątkiem czynności, które są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji strażników gminnych.
Warunki świadczenia usług w zakresie parametrów techniczno - eksploatacyjnych:
2.13. Oprogramowanie stosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy musi być kompatybilne z oprogramowaniem wykorzystywanym w komputerach Straży Gminnej w Jeżowie.
2.14. Raporty uzyskiwane z oprogramowania, którym posługuje się Wykonawca muszą zawierać cyfrową kopię - zdjęcie obrazujące fakt popełnienia wykroczenia.
2.15. Zdjęcie wygenerowane z systemu musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację numeru rejestracyjnego pojazdów. W przypadku pojazdów nadjeżdżających zdjęcie wygenerowane z systemu powinno dodatkowo pozwalać na identyfikację kierowcy (obraz twarzy kierowcy). Poza tym zdjęcie musi zawierać informacje pozwalające zidentyfikować miejsce zdarzenia (miejscowość, ulicę, skrzyżowanie, itp.) oraz datę i czas jego popełnienia. Osobno oznaczona musi być prędkość dozwolona w miejscu wykonywania rejestracji oraz prędkość zarejestrowana przez urządzenie.
2.16. W razie awarii sprzętu komputerowego, zapewnienie zastępczego sprzętu o takich samych lub lepszych parametrach w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zaistnienia awarii.
2.17. Nadanie jednemu ze strażników Straży Gminnej w Jeżowie praw administratorskich do systemu, w którym przechowywane będą dane dotyczące popełnienia wykroczenia zarejestrowane przez urządzenie samoczynnie rejestrujące.
Wykonawca jest zobowiązany do:
2.18. Przeszkolenia (na własny koszt) strażników Straży Gminnej w Jeżowie w zakresie używania oprogramowania tworzącego dokumentację. W ramach zamówienia zapewni pomoc w obsłudze programu przez okres realizacji zamówienia, oraz zainstaluje oprogramowanie w sieci komputerów używanych przez Straż Gminną w Jeżowie.
2.19. Dysponowania personelem oraz wyspecjalizowaną kancelarią prawną upoważnionymi do dostępu, do danych osobowych (osoby przetwarzające dane osobowe) w biurze firmy Wykonawcy zorganizowanym w pomieszczeniu znajdującym się przy Straży Gminnej Jeżowie w ilości niezbędnej do realizacji umowy. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem biura i dysponowaniem osobami oraz wyspecjalizowaną kancelarią prawną (koszty osobowe, koszty związane z wynajęciem lokalu, opłaty za energię elektryczną itp.) ponosi Wykonawca.
2.20. Niezwłocznego utworzenia ( w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia podpisania umowy) i utrzymania w trakcie trwania umowy (na własny koszt) w siedzibie Straży Gminnej w Jeżowie co najmniej 3 stanowisk komputerowych dla strażników gminnych oraz serwera wraz z odpowiednim oprogramowaniem niezbędnym do pracy na stanowiskach pracy strażników Straży Gminnej w Jeżowie. Sprzęt komputerowy powinien posiadać parametry nie gorsze niż: procesor - 2 rdzeniowy min. 2Ghz, pamięć RAM - minimum 2 Gb, dysk twardy - minimum 400 GB, monitor - LCD o przekątnej ekranu min 17, klawiatura, mysz optyczna, łącznie z niezbędnym okablowaniem pozwalającym na funkcjonowanie sprzętu. Komputery te powinny posiadać oprogramowanie niezbędne do poprawnego funkcjonowania sprzętu oraz umożliwiające realizację czynności związanych z przedmiotem umowy wraz z zainstalowaną pełną wersją programu antywirusowego na każdym z komputerów. Dodatkowo każdy z komputerów powinien być wyposażony w zasilacz awaryjny UPS umożliwiający podtrzymanie pracy komputera przez minimum 5 minut.
2.21. Oddania do dyspozycji Zamawiającego (bez dodatkowej opłaty) urządzenia do automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów wraz z samochodem do jego przewożenia oraz operatorem odpowiedzialnym za obsługę informatyczną tego urządzenia. Urządzenie musi być sprawne, posiadać aktualne świadectwo legalizacji i inne wymagane przepisami prawa dokumenty. Koszty związane z eksploatacją urządzenia rejestrującego, oraz koszty użytkowania samochodu pokrywa Wykonawca.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jezow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 13 lut 2015, o 19:23 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5092
:arrow: Krosno Odrzańskie

Cytuj:

Krosno Odrzańskie: Zakup i dostawa fotoradaru na potrzeby Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie , ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, faks 068 3835122.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosnoodrzanskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa fotoradaru na potrzeby Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę nowego lub używanego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zakupu mobilnego urządzenia samoczynnie rejestrującego przekroczenia prędkości pojazdów z wykorzystaniem efektu Dopplera w konfiguracji w kontenerze służącym jako pełna osłona wszystkich podzespołów (antena, kamera, akumulatory, generator, lampa błyskowa oraz modułem WiFi) wraz z obsługującym je laptopem o poniższej specyfikacji: wyposażone w pulpit sterowniczy z podświetlonym polem sterowania możliwe do odczytu w dzień i w nocy, z możliwością zdalnego sterowania za pomocą komputera przenośnego z odległości
nie mniejszej niż 100 m, z wykorzystaniem sieci Wi-Fi oraz możliwością podglądu zarejestrowanych zdarzeń, przystosowane do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów na drodze posiadającej co najmniej dwa pasy ruchu, kierunek pomiaru pojazdy odjeżdżające, najeżdżające, oba kierunki razem, automatyczne rozpoznawanie ruchu, jednoczesne pomiary prędkości dla zbliżającego się i oddalającego się ruchu drogowego oraz rozróżnianie samochodów osobowych od ciężarowych, ustawienie prędkości progowej w zakresie od 25 - 250 km/h z zakresem działki elementarnej o 1km/h, po przekroczeniu przez pojazd prędkości progowej, rejestrować w pamięci wykonany pomiar z możliwością natychmiastowego odtworzenia bez konieczności zatrzymania pracy urządzenia, wykonywać identyfikację w dokumentacji pomiarowej tj.: nr zdjęcia, nr urządzenia dokonującego pomiar, zmierzoną prędkość, dopuszczalną prędkość na mierzonym odcinku, datę i godzinę pomiaru z dokładnością co do sekundy,
adres pomiaru, kierunek pomiaru prędkości, identyfikacja pasa ruchu, z możliwością zarejestrowania w systemie pamięci minimum 30 000 zdarzeń, bez konieczności ingerencji z zewnątrz, z czego minimum 98% wykonanych zdjęć nadaje się do dalszej obróbki dla dokumentacji mandatowo procesowej bez możliwości usunięcia zarejestrowanych wykroczeń, posiada funkcję przenoszenia zawartości pamięci przyrządu do komputera i poprzez kompatybilny program komunikacyjny do przenoszenia zawartości pamięci do innych programów analitycznych, współpraca z programem eM@ndat i systemem Cepik, ustawienie alternatywnego limitu prędkości dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz w podziale na godziny i dni tygodnia, np. 50 km/h w godzinach od 06:00 do 23:00 i 60km/h w godzinach od 23:00 do 06:00, prowadzenie statystyk dot. ilości przejeżdżających samochodów oraz samochodów przekraczających dozwoloną prędkość, rejestrację dwóch zdarzeń drogowych w ciągu 1 sekundy (interwał przeładunkowy max 0,5 sekundy), możliwość wykonywania pomiarów i zdjęć wszystkim pojazdom przekraczającym limit graniczny prędkości,
przystosowane do pracy w temp. od -20C - +60C, urządzenie musi być zgodne z rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r., w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z dnia 6 marca 2014 r.), Urządzenie musi posiadać Decyzję prezesa Głównego Urzędu miar w sprawie zatwierdzenia typu radarowego urządzenia do pomiaru prędkości, Urządzenie musi posiadać orzeczenie o spełnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, wydane przez uprawnione laboratoria. Urządzenia posiada zatwierdzenie typu na wszystkie wymienione konfiguracje tj: Prowadzenie pomiaru na poboczu drogi z urządzeniem ustawionym na statywie, Prowadzenie pomiaru z pojazdu stojącego na poboczu drogi, Prowadzenie pomiaru z kontenera, Prowadzenie pomiaru z masztu. zdjęcia w zmiennych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, słonce) przez całą dobę (dzień i noc) w sposób nieoślepiający i bezpieczny dla kierowców:
zdjęcia z wyraźną twarzą kierowcy, czytelne i bezbłędnie identyfikowane numery tablicy rejestracyjnej, wyposażony w filtry odblaskowy i antyrefleksyjny, czas pracy urządzenia minimum 8 h bez konieczności ładowania, akumulatory żelowe z przyrządem do ich ładowania, osobne akumulatory dla urządzenia i lamy błyskowej, matryca kolorowa lub czarno biała, rozdzielczość aparatu minimum 5 mln pikseli, bez efektu przegrzania, aktualne świadectwo legalizacji i świadectwo legalizacji pierwotnej, instrukcja obsługi w języku polskim, urządzenie musi być wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo Republice Turcji lub wyprodukowanego w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.Oferowane urządzenie nie może posiadać widocznych śladów użytkowania i być używane w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zakupu. Urządzenie musi być kompletne i realizować funkcje pomiaru prędkości i rejestracji wykroczeń bez konieczności zakupu jakichkolwiek innych dodatkowych akcesoriów eksploatacyjnych. Zamówienie obejmuje ponadto koszty związane zakupem i dostawą laptopa wraz z zasilaniem i torbą umożliwiającą transport i przechowywanie o minimalnych wymaganiach: ekran min. 15 cali, Pamięć: min 2 Gb RAM, dysk min. 300 Gb, system operacyjny win7 lub wyższy, moduł WiFi, min. 2 porty USB, oprogramowanie umożliwiające sterowanie zdalne za pomocą WiFi oraz przeglądu zarejestrowanych zdjęć bez konieczności przerywania pracy urządzenia oraz licencje na zainstalowane oprogramowanie..


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 70

2 - gwarancja - 30


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczególności w sytuacji: a)wystąpienia siły wyższej, b)zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, c)zmiany danych Wykonawcy takich jak np. zmiana adresu, konta bankowego, d) wydłużenia okresu rękojmi

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosnoodrzanskie.pl/bip/zamówienia_publiczne

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Krosno Odrzańskie, ul.Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, Budynek B, pokój Nr 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Krosno Odrzańskie, ul.Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, Budynek A, Biuro Obsługi Interesanta.


_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 270 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group